top of page

Kako će Strategija za dronove 2.0 promeniti Evropu?

Evropska unija je 29.11.2022 usvojila novu strategiju za dronove, koja ima za cilj da podstakne razvoj i primenu ovih inovativnih tehnologija u različitim sektorima.  Ona iznosi viziju za dalji razvoj evropskog tržišta dronova, i kako ono može doprineti novim oblicima održivih vazdušnih usluga i transporta. Strategija se zasniva na tri stuba: bezbednost, održivost i konkurentnost. Strategija takođe identifikuje 19 operativnih, tehničkih i finansijskih ključnih akcija za izgradnju pravog regulatornog i komercijalnog okruženja za  vazdušni prostor budućnosti i tržište dronova. Neke od tih akcija su:


  • Usvajanje zajedničkih pravila za vazduhoplovnu sposobnost, i novih zahteva za obuku daljinskih i eVTOL (električnih vertikalnih uzletanja i sletanja) pilota.


  • Finansiranje stvaranja onlajn platforme za podršku lokalnim akterima i industriji u primeni održive inovativne vazdušne mobilnosti.


  • Razvoj evropske strategije podataka za dronove kako bi se podstaklo deljenje podataka i inovacije u sektoru dronova. Itd.Bezbednost je ključni prioritet za EU, koja želi da obezbedi da dronovi budu integrisani u evropski vazdušni prostor na siguran i harmonizovan način. Zato je EU uspostavila zajednička pravila za dronove, koja se primenjuju od januara 2021. godine. Ova pravila obuhvataju sve kategorije dronova, od onih najmanjih do onih najvećih, i propisuju uslove za registraciju, sertifikaciju, identifikaciju i nadzor dronova. Takođe, EU radi na uspostavljanju sistema za upravljanje saobraćajem dronova (U-space), koji će omogućiti sigurnu i efikasnu koordinaciju letova dronova u niskom vazdušnom prostoru.


Održivost je drugi stub strategije, koji se odnosi na to kako dronovi mogu da doprinesu zelenoj tranziciji i socijalnoj koheziji u Evropi. Dronovi imaju potencijal da smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte, poboljšaju kvalitet vazduha i smanje buku u gradovima. Takođe, dronovi mogu da pruže nove usluge i reše neke od izazova sa kojima se suočavaju ruralna područja, kao što su dostava robe, poljoprivreda, zdravstvo i zaštita životne sredine. EU podržava projekte koji istražuju i demonstriraju ove mogućnosti, kao što su Urban Air Mobility Initiative i Smart Villages Initiative.


Konkurentnost je treći stub strategije, koji se fokusira na to kako da se podrži rast i inovacije u evropskoj industriji dronova. EU ima ambiciju da bude globalni lider u ovom sektoru, koji se procenjuje da će vredeti preko 10 milijardi evra godišnje do 2035. godine. Zato je EU uložila više od 300 miliona evra u istraživanje i razvoj dronova u okviru programa Horizon 2020, a nastaviće da to čini i u okviru programa Horizon Europe. Program Horizon 2020 je najveći program EU za istraživanje i inovacije, sa budžetom od skoro 80 milijardi evra za period od 2014. do 2020. godine. Program Horizon Europe je naslednik programa Horizon 2020, sa budžetom od 95,5 milijardi evra za period od 2021. do 2027. godine.

Ovi programi podržavaju različite projekte koji se bave razvojem ili korišćenjem dronova za inovativne primene, kao što su:
  • SESAR: Projekat koji ima za cilj da modernizuje evropski vazdušni saobraćaj i da omogući sigurno i efikasno upravljanje dronovima u evropskom vazdušnom prostoru.

  • SAFIR-Med: Projekat koji ima za cilj da demonstrira kako dronovi mogu da doprinesu hitnim medicinskim uslugama, kao što su transport krvi, organa ili lekova.  • AI4Copernicus: Projekat koji ima za cilj da olakša pristup i korišćenje podataka i usluga iz programa Copernicus, koji je evropski program za posmatranje Zemlje, uz pomoć veštačke inteligencije i dronova.


Ovo su samo neki od primera projekata koje EU finansira ili je finansirala u oblasti dronova.


EU podstiče saradnju između aktera iz javnog i privatnog sektora, kao što su evropske agencije za vazduhoplovstvo, nacionalni regulatori, proizvođači dronova, operateri usluga i korisnici.

Strategija za dronove 2.0 je vizionarski dokument koji pokazuje kako EU planira da iskoristi pun potencijal dronova za dobrobit svojih građana i privrede. Ova strategija je takođe veoma optimistična oko upotrebe dronova, jer veruje da oni mogu da donesu više sigurnosti, održivosti i konkurentnosti u Evropu.


Comments


bottom of page